ഫിറ്റ്നസ് പൊതു അറിവുകൾ

എല്ലാദിവസവും വ്യായമം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന - പ്രയോജനങ്ങൾ


  • പ്രായമാകുന്തോറും ഈ അവസ്ഥയിൽ തലയുടെ കഴിവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ തടയുന്നതും - ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാനും.വ്യായാമം അത്യാവിശ്യമാണ്.

  • തടികുറയാൻ കാർഡിയോ നല്ലത് - എന്നാൽ അതിലും ഫലപ്രദമായത് - High Intensity Interval Training ആണ്. അതിതീവ്ര വ്യായാമവും ഇടവേളകളിൽ വിശ്രമവുമാണ് HIIT വ്യായാമത്തിൻ്റെ രീതി.

  • റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രൈയിനിങ് ചെയ്താൽ പേശി വലിപ്പം കൂടുന്നതിനൊപ്പം, ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ് അതിലൂടെ ഭാരവും കുറയുന്നതാണ്.

  • സ്ഥിര വ്യായാമം ഹൃദയരോഗം, ഡയബറ്റിക്സ് എന്നിവമാത്രമല്ല ക്യാൻസർ വരെയുളള രോഗങ്ങൾ വരാതെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

  • വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എൻഡോർഫിൻ ഉണ്ടാകുന്നു - ഇത് സന്തോഷം, ഉൻമേഷം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ്.

  • പലരും മറന്നുപോകുന്ന stretching - ഇത് അപകടവും, അപകട സാധ്യതയും കുറക്കാനും, ശരിയായ രീതിയിൽ range of motion കിട്ടാനും അത്യാവിശ്യമാണ്.

  • വ്യായാമം ബോറിങ്ങ് ആക്കണം എന്നില്ല. ഡാൻസിങ്ങ്, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ എളുപ്പം.

  • സ്ഥിരമായ വ്യായാമമാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനം. ഇടക്ക് തുടങ്ങി അതിതീവ്രമായി കുറേനാൾ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുന്നതിലും നല്ലത് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നതാണ്.

  • നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ ആവിശ്യത്തിന് വിശ്രമവും, ശരീരത്തിന് നേരെയാകാനുളള സമയവും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

  • തടികുറയാനും, ആരോഗ്യം മെച്ചടാനും നല്ല രീതിയിലുളള ആഹാരരീതിയില്ലാതെ വ്യായാമത്തിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമല്ല.

« പ്ളാങ്ക്(plank) വ്യായാമം ചെയ്താൽ ഉളള പ്രയോജനങ്ങൾ. || എന്താണ് HIIT വ്യായാമം »
Written on March 27, 2024
Tag cloud

Comments

There are currently no comments on this article, be the first to add one below

Add a Comment

Note that I may remove comments for any reason, so try to be civil.


About me

About author

Want more information and updates on this topic? Follow me on one of the social media.


Related Posts

എന്താണ് HIIT വ്യായാമം

ഫിറ്റ്നസ് പൊതു അറിവുകൾ

പ്ളാങ്ക്(plank) വ്യായാമം ചെയ്താൽ ഉളള പ്രയോജനങ്ങൾ.

ദിവസവും ഓടിയാലുളള പ്രയോജനങ്ങൾ.

കാർഡിയോയും, വെയിറ്റ് ട്രയിനിങ്ങും - തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.