പുൾ അപ്പ് - മലയാളം - How to do proper pull ups

How to do pull up without any mistakes in Malayalam. തെറ്റുവരുത്താതെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി പുൾ അപ്പ് ചെയ്യാം.

പുൾ അപ്പ് - മലയാളം - How to do proper pull ups
  • ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ ആടി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് തെറ്റാണ്.
  • ശരിക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകാത്തത് - മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തല ബാറിനു മുകളിൽ വരണം, താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുഴുവൻ താഴേക്ക് പോകണം. തോൾ മസിൽ ഫുൾ വലിയണം.
  • കൈ മാത്രം ബലമായി പിടിച്ചിട്ട്, ബാക്കി ശരീരം മുഴുവൻ ബലം കൊടുക്കാതെ ചാക്കുകെട്ടുപോലെ തൂങ്ങികിടക്കരുത്. മസിലുകൾ എല്ലാം ടൈറ്റായി വക്കുക - കാലുകൾ ഈ രീതിയിൽ പുറകിലേക്ക് മടക്കി വക്കുക.
  • നെഞ്ച് വിരിഞ്ഞുനിൽക്കണം. ലീഡ് with ചെസ്റ്റ് - ചെസ്റ്റാണ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്.
  • കൈയകലം തോളിൻ്റെ വീതിയിൽ അൽപ്പംകൂടിമാത്രം - ഇതിൽ കുറയുകയും ചെയ്യരുത്.
  • താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ ബലവും വിട്ട്, വീഴുന്ന രീതിയാകരുത്, ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ടുതന്നെ താഴേക്ക് വരിക.
  • വാർമപ്പ് ചെയ്യാതെ പുൾ അപ്പ് ചെയ്യരുത്. 
  • ശ്വസിക്കുന്നത് - ശ്വവസിക്കാതെ എയർ ഉളളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്വാസം ഉളളിലേക്കും, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്കും വിടണം.

  • കറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം, അൽപ്പം മുൻപിലേക്കുളള ആംഗിളിൽ ആവും നിൽക്കുക.

  • ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അമിതമായി ചെയ്യാതിരിക്കുക.
« പുഷ്അപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം || കാർഡിയോയും, വെയിറ്റ് ട്രയിനിങ്ങും - തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. »
Written on January 23, 2024
Tag cloud
How to do pull up properly Pull up malyalam tips Malayalam pull up tutorial

Comments

There are currently no comments on this article, be the first to add one below

Add a Comment

Note that I may remove comments for any reason, so try to be civil.


About me

About author

Want more information and updates on this topic? Follow me on one of the social media.


Related Posts

എന്താണ് HIIT വ്യായാമം

ഫിറ്റ്നസ് പൊതു അറിവുകൾ

പ്ളാങ്ക്(plank) വ്യായാമം ചെയ്താൽ ഉളള പ്രയോജനങ്ങൾ.

ദിവസവും ഓടിയാലുളള പ്രയോജനങ്ങൾ.

കാർഡിയോയും, വെയിറ്റ് ട്രയിനിങ്ങും - തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.